Doelstelling

Stichting la Vie en Rose wil een bijdrage leveren aan de samenleving cq maatschappij door jongeren bewust te maken van hun impact op het creëren van levensgeluk voor henzelf en anderen. De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst.

Vanuit de Stichting worden rechtstreeks of indirect activiteiten georganiseerd en begeleid die aansluiten bij haar doelstelling.

Kerntaken die hieronder kunnen worden verstaan zijn onder andere, het op basis van algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden:
- creëren van gevoel van eigenwaarde bij alle betrokkenen individueel

- in teamverband verrijken en versterken van elkaars eigenwaarden

- bieden van veiligheid, geborgenheid, empathie

- bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk bewustzijn

  

Samenwerking

We werken samen met scholen (oa het Prinsentuin college te Breda) en jeugdhulpverleningsinstellingen. 

Aanmeldingsprocedure

Jongeren zijn vanaf 14 jaar welkom bij ons, er is geen maximumleeftijd voor toelating. 

Voor meer informatie en afspraken voor eventuele aanmelding zijn wij bereikbaar via mail of telefoon. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website.

Voordat we een jongere plaatsen willen wij de verwijzer spreken waarbij wensen en mogelijkheden ten aanzien van de stageplaats in relatie tot de verwachtingen en mogelijkheden van de jongere aan de orde zullen komen.

Bij het tweede gesprek zijn, uiteraard, naast de jongere zelf ook de overige betrokkenen aanwezig.

Naar aanleiding van deze gesprekken wordt een IHP of een POP geformuleerd.

Na afstemming met de betrokkenen kunnen we, zo goed als altijd, DIRECT daarna van start.

De Stichting heeft geen startpauzes gedurende het jaar.

 

Resultaten

Wij willen jongeren laten ervaren dat zij er mogen zijn zoals zij zijn en mogen worden wat in ze zit. Wij krijgen energie van de stappen die de jongeren zetten in hun ontwikkeling. Wij zijn tevreden als de jongere door de aanwezigheid bij ons en onze manier van werken een wezenlijk positiever resultaat heeft behaald dan zonder ons. We willen bereiken dat jongeren impact pakken op hun eigen levensgeluk. Vanuit evaluaties halen wij de scores op, maar zeker ook vanuit hardere resultaten zoals het continueren van een gestarte opleiding, een niveau halen dat aanvankelijk niet mogelijk bleek, het op tijd aanwezig zijn (ook op school), aangenomen worden op een opleiding die eerst niet haalbaar leek, het maken van vrienden , het aansluiten bij een sportvereniging, bereidheid tonen om te helpen tijdens een open dag op school, bevorderd worden naar het volgende leerjaar etc.

Rapportage

Voor ieder kind wordt er een individueel handelingsplan (IHP), in overleg met de plaatser/verwijzer en betrokkene, opgesteld. Voor de jongeren ouder dan 18 jaar is dit een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP).

Tijdens de intake bespreken we de actie- en aandachtspunten. We spreken af wat de onderwerpen zijn die verbeterd moeten worden en hoe we gaan meten. Ook bespreken wat het gewenste resultaat is: de doelen. De onderwerpen variëren uiteraard per individu, maar bestaan altijd uit vakinhoudelijke- én persoonlijke ontwikkelingspunten.

Minimaal 1 keer per 5 dagen van aanwezigheid bij ons bekijken we de voortgang officieel aan de hand van een rapportage. We bekijken wat voor positieve acties iemand heeft ondernomen, waarin iemand is gegroeid en wat de vervolgpijlers zijn.

Aan het eind van de periode bij ons wordt het gehele verloop van de ontwikkeling besproken en bepalen we samen in hoeverre de geformuleerde doelen zijn behaald.

Werkwijze

De stichting onderschrijft de uitgangspunten van “Gentle Teaching” welke overeenkomen met de aanpak zoals “Stal Beks” die de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld. 

We gebruiken, zowel bij de groepsgesprekken als bij de persoonlijke begeleiding, de methode “oplossingsgericht werken”.  We kijken steeds vanuit het einddoel waar de jongeren naar toewerken en hoe dat bereikt gaat worden. Hierbij gaan we nooit uit van een probleem, maar altijd vanuit een oplossing. Het gaat erom dat er zoveel mogelijk uit de jongere zelf komt en dat het echt zijn of haar doel én weg wordt en niet een opgelegd plan.
Op deze manier kunnen we steeds aansluiten bij wat werkt voor het team én voor ieder individu. 

Meer lezen over Gentle Teaching en oplossingsgericht werken?

www.gentleteaching.nl

www.oplossingsgerichte-therapie.nl/oplossingsgericht-werken